Křesťanské Vánoce

Pozdrav Dominika Duky

Dominik kardinál Duka OP

Vážení návštěvníci,

dovolte mi pozvat vás do našich chrámů, ve kterých se scházíme k modlitbě, kde hledáme ztišení i dotek krásy. Ve vánočním čase tu na nás navíc čeká připomínka zásadní události v dějinách spásy – narození toho, který je světlem našich životů. Světlem, které temnota nemá moc pohltit. Připojme se ke staleté tradici stavění a obdivování betlémů, která je spojena s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore, se sv. Františkem z Assisi i s naším Týnským chrámem, kde jsou betlémské jesličky s Ježíškem, Marií, Josefem a ostatními doloženy v polovině 16. století.

Zvu vás tedy ke spočinutí u místa narození mocného vládce, Krista, zdroje naší naděje, který na sebe vzal i naše lidství s veškerou jeho křehkostí.

Požehnané Vánoce!

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference